Welcome to

Haus Academy

ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัว Haus Academy ค่ะ
Haus (เฮ้าส์) เป็นภาษาเยอรมัน แปลว่าบ้าน คํานี้เหมือนเป็นตัวแทนความรู้สึกของคุณครูที่มีนักเรียนเป็นครอบครัว พวกเราจึงอยากสร้าง Haus Academy ให้เป็น Home Community แห่งการเรียนรู้ค่ะ
Haus Academy เปิดเมื่อปี พ.ศ. 2558 จากการรวมตัวกันของกลุ่มติวเตอร์รุ่นใหม่ที่สอนน้องๆในระบบอินเตอร์มาเป็น เวลานาน เราเชื่อว่าติวเตอร์ที่ดีต้อง เก่ง ในสาขาที่สอน และต้องมี หัว ใจ ที่รักการสอน
ครอบครัวของ Haus Academy เริ่มต้นจากสมาชิกคุณครู 8 คนที่มีปรัชญาการสอนร่วมกันว่า ไม่เพียงแค่การถ่ายทอดความรู้ในตำราเรียน แต่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแนะให้คิดและสามารถสร้างทักษะต่างๆอย่างยั่งยืน รวมถึงใช้เหตุและผลวิเคราะห์ทุกปัญหา และปลุกปั้นตัวตนของน้องๆขึ้นมา เพื่อให้พวกเขาเป็นฟันเฟืองสําคัญในการพัฒนาสังคม
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ปรัชญานี้ดึงดูดคุณครูที่มีหัวใจแบบเดียวกัน จนทําให้ Haus เติบโตขึ้นเรื่อยๆค่ะ ปัจจุบันเรามีครู กว่า 40 คน และเปิดประตูรับน้องๆจากโรงเรียนอินเตอร์ทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึง Shrewsbury International School, Harrow International School, โรงเรียนบางกอกพัฒนา, NIST International School, St. Andrews International School, ISB, โรงเรียนร่วมฤดี, Brighton College (ทั้งในไทย และ UK), Cheltenham Ladies’ College (UK), Tonbridge School (UK), Concord College (UK), Phillips Exeter Academy (USA), Kent School (USA), Fay School (USA) และอื่นๆอีกมากมายค่ะ
Haus เปิดสอนคลาสตัวต่อตัว และคลาสขนาดเล็ก ครอบคลุมสาขาวิชาหลัก ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ สังคมและ มนุษยศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี และศิลปะ/การออกแบบ ในหลักสูตรของประเทศอังกฤษ อเมริกา และ หลักสูตร IB นอกจากนี้เรายังติวข้อสอบสําหรับการวัดระดับทางภาษา และทักษะอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น IELTS TOEFL SAT ACT BMAT และอื่นๆ คลิก Our Courses
นอกจากการติวดังกล่าว เรายังช่วยวางแผนการเรียน ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนต่อในโรงเรียนอินเตอร์ และ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมไปถึงแนะแนวการเขียน Personal Statement สําหรับการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยใน ประเทศอังกฤษค่ะ

What We Teach

Natural Sciences

การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ล้วนสร้างความรู้พื้นฐานในการใช้ชีวิต และเน้นความเข้าใจโลกด้วยเหตุและผล

วิชาที่สอน
● Physics
● Chemistry
● Biology

Social Science​s​ & Humanities

สำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความคิดทันโลก แก้ไขปัญหาเชิงวิเคราะห์และเข้าใจสังคมมนุษย์ผ่านมุมมองที่หลากหลาย

วิชาที่สอน
● Economics
● Business
● Psychology
● Geography
● History
● English and Thai Literature​ (เรียนเกี่ยวกับวรรณคดี)

Mathematics and Language Skills

พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และการสื่อสารทางภาษา (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ที่แข็งแรง คือรากฐานการต่อยอดการเรียนรู้อื่นๆในชีวิต

วิชาที่สอน
● English
● Thai
● Math

Creativity

วิชา Art & Design และ Design Technology ช่วยให้น้องๆบริหารจินตนาการและการสื่อสารทางอารมณ์ ควบคู่ไปกับทักษะทางศิลปะและดีไซน์ เพื่อตอบโจทย์ทั้งด้านสุนทรียะและการใช้งาน

วิชาที่สอน
● Art & Design
● Design Technology

Computer Technology

วิชา Computer Science กลายเป็นสิ่งสำคัญในโลกปัจจุบันและอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

วิชาที่สอน
● Computer Science/h6>
● ICT