Service

CONSULTATION

  • Haus Academy มีทีมที่มีความรู้ด้านหลักสูตรและสั่งสมประสบการณ์ทั้งด้านการสอนและส่งน้องๆเรียนต่อทั้งในระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างประเทศมายาวนานจึงสามารถให้คำปรึกษาและช่วยวางแผนการเรียนให้น้องๆได้อย่างเป็นระบบค่ะ

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 096-659-6559

ข้อมูลเพิ่มเติม