Courses

SAT I / SAT Subject (SAT II) / AP

   หลักสูตรใน USA ให้โอกาสโรงเรียนแต่ละโรงเรียนดีไซน์การสอนอย่างอิสระ แต่บังคับให้นักเรียนระดับ High School สอบวัดระดับด้วยข้อสอบเดียวกันเพื่อสมัครเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งก็คือ SAT นั่นเอง

   ● SAT I ประกอบด้วย Mathematics Section และ English Section เป็นข้อสอบที่ประเมินทักษะการใช้เหตุผล ภาษา และการวิเคราะห์ภายในเวลาที่จำกัด โดยนักเรียนที่สามารถลงสอบได้หลายครั้ง (แต่ไม่ควรเกิน 3 ครั้งหากมีเป้าหมายไปเรียนต่อมใน US Top Universities)

   ● SAT Subject (SAT II) นักเรียนมีสิทธิ์เลือกสอบSAT Subjectตามวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่จะเลือกในระดับมหาวิทยาลัย เคล็ดลับการสำเร็จอยู่ที่การวางแผน Time Line ในการติวสอบ ถ้าเตรียมตัวให้ถูกเวลาก็มีชัยไปกว่าครึ่ง

   ● AP (Advanced Placement) เป็นข้อสอบทางเลือกสำหรับนักเรียนที่ต้องการทอนหน่วยกิจบางวิชาในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อประหยัดเวลา และเป็น Academic Profile เสริมในการสมัครเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 096-659-6559

ข้อมูลเพิ่มเติม